Privātuma politika

SIA "TM33" privātuma politika, kas publicējama interneta vietnē SIA "TM33" ir uzņēmums, kas piedāvā inovatīvus automatizācijas risinājumus un inženieru konsultācijas.

Savā darbībā uzņēmums nodrošina augstu uzņēmuma darbības standartu un arī Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības datu aizsardzības jomā. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par tās personas datu apstrādes tiesisko pamatu, nolūkiem, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, personas tiesībām, kā arī nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula 2016/679) prasībām. 

TM33kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un Regula 2016/679 prasību nodrošināšanai ir: info@diamondwater.shop

Politikas piemērošanas sfēra Privātuma politika tiek piemērota, veicot jebkādu personas datu apstrādi, tostarp privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanu klientiem un viņu pārstāvjiem, kā arī citiem pakalpojumu lietotājiem un sniedzējiem, kā arī nodrošinot TM33 pārziņā esošās interneta vietnes www.diamondwater.shop atbilstīgu darbību. Šī privātuma politika tiek piemērota datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā personas ir sniegušas savus personas datus (papīra formātā, mutvārdos vai elektroniski u.c.) un kādās uzņēmuma sistēmās tie tiek uzglabāti.

TM33 nodrošina personas datu apstrādi, pamatojoties uz šādiem Regulas 2016/679 tiesiskajiem pamatiem: 1. datu subjekta piekrišana 2. līguma noslēgšanai un izpildei 3. normatīvo aktu izpildei 4. likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai – lai realizētu no noslēgtā līguma vai likuma izrietošas uzņēmuma leģitīmās intereses. Personas datu apstrāde Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija ir Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā. Personas dati netiks nosūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. TM33 rūpējas par klientu un viņu pārstāvju privātumu un nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu apstrādi attiecībā uz jebkuru datu subjektu saskaņā ar Eiropas Savienībā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tostarp Regulu 2016/679.

TM33 apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un uzņēmumam pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Uzņēmums īsteno atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. TM33 interneta vietnē tiek apstrādāti šādi personas dati: personas vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, pārstāvētais uzņēmums un tā PVN numurs, klienta ziņa (jautājumi, pieprasījumi utt.).

Lai kvalitatīvāk izpildītu ar klientiem noslēgto līgumu, TM33 var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas darbības, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, piemēram, vērtējuma sagatavošana, rēķinu un citas informācijas sagatavošana, nodokļu saistību izpilde utmldz. Ja izpildot šīs darbības, sadarbības partnerim būs nepieciešams apstrādāt TM33 pārziņā esošus personu datus, šie sadarbības partneri būs uzskatāmi par TM33 datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un TM33 ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Šie sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar TM33 prasībām un normatīvo aktu prasībām, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei TM33 uzdevumā.

Personas datu saņēmēju kategorijas TM33 neizpauž trešajām personām tās rīcībā esošos personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot: - ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai likumā paredzētu funkciju; - ja personas datu nodošanai trešajai personai ir saņemta skaidra un nepārprotama piekrišana.

Personas datu glabāšanas ilgums Personas dati tiek vākti un apstrādāti neilgāk par to, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto līgumisko vai likumisko nolūku sasniegšanai; kamēr normatīvie akti paredz pienākumu šos personas datus uzglabāt vai kamēr TM33 ir saistoša klientu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti. Interneta vietnes apmeklēšana un sīkdatņu apstrāde TM33 interneta vietne var izmantot sīkdatnes. TM33 var izmantot sīkdatnes, lai uzlabotu interneta vietņu lietošanas pieredzi, tostarp, nodrošinātu interneta vietnes funkcionalitāti, pielāgotu interneta vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem, iegūtu statistikas datus par interneta vietnes apmeklētāju plūsmu, apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c., gadījumā, ja lietotājs ir TM33 pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu TM33 radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot TM33 interneta vietni. Ja interneta vietnes lietotājam ir radušās kādas pretenzijas vai jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar TM33

TM33 interneta vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko TM33 nenes atbildību.

Datu subjekta tiesības Nolūkā nodrošināt datu subjekta tiesību aizsardzību uzņēmumā personu dati tiek kvalificēti kā ierobežotas pieejamības informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir attiecīgas tiesības un dati ir nepieciešami, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši atļauju strādāt ar personu datiem, ir atbilstoši instruēti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Personai ir tiesības saņemt no TM33 apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti tās personas dati. Personai ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu datu apstrādei, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Informācijas drošība TM33 īsteno atbilstošus mērus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Privātuma politikas spēkā esība TM33 patur tiesības jebkurā laikā šo privātuma politiku grozīt bez datu subjekta iepriekšēja brīdinājuma. Privātuma politikas jaunākā versija, kas ir publicēta interneta vietnē, aizstāj iepriekšējo privātuma politikas redakciju.